Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

MONDAY BY URBANIA, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions establertes a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que li sigui d’aplicació. 

MONDAY BY URBANIA, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de MONDAY BY URBANIA, S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: MONDAY BY URBANIA, S.L.
Nom comercial: MONDAY WORKING SPACES
CIF: B88022298
Domicili: CALLE VELÁZQUEZ, 10, 2ª PLANTA, 28001, MADRID
e-mail: welcome@mymonday.es

2. OBJECTE

A través del Lloc Web, oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.
 
4. PROPETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’Espai Web i, especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts, mantenint indemne l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi del incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas, l’accés a l’Espai Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no atorguen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà sotmès a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codi font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com l’Espai mateix en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciat i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment, (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web, (iii) la moral i bones costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics necessaris per accedir a l’Espai Web.
 3. Facilitar informació veraç en complir amb les seves dades de caràcter personal als formularis continguts a l’Espai Web i mantenir-les actualitzades en tot moment perquè responguin, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, l’Usuari també s’abstindrà de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, perjudicials per als drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danar, desactivar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys als sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers inclosos en els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-se en els continguts.
 8. Obtindre i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’empleen habitualment a Internet i que no comportin un risc de dany o inutilització de l’Espai web i/o dels continguts.
 9. Especialment, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpore, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic. • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o por. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocius per a la salut i l’equilibri psíquic. • Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que s’hagi autoritzat l’ús que es preten realitzar. • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web se li proporciona una contrasenya, vostè es compromet a utilitzar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravio o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per part de qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incompleix qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar-se per a l’empresa.

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts en el lloc web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si es detecta que un ús del seu Espai Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web.
 
Únicament serà responsable d’eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial, no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa. 
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
 3. Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. L’administrador de l’espai web es reserva el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l’Espai Web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de l’Espai Web. Així mateix, queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, el Usuari podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
 
Vostè mantindrà a l’empresa indemne enfront de qualsevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar enfront de qualsevol danys i perjudicis que es derivin de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

7. HIPERVINCLES

L’Usuari es compromet a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. En conseqüència, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests Espais web, ni es situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu per a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) hauran d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reproduïsca l’Espai Web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com a l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privacitat.

9. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” a l’Espai Web, amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci de l’Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari, sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per enregistrar la navegació de l’Usuari a l’Espai Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si ho desitja, pot configurar el seu navegador per a ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, és possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o comercialitat, llevat en la mesura que per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en cap cas d’impossibilitat de prestar servei, si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del govern i, en general, tots els supòsits de força major o cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resulti inexigible o nul·la d’acord amb la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.